VATTNETS KRETSLOPP

Vattnets naturliga kretslopp är den kontinuerliga rörelsen av vatten från en miljö och form till en annan, som till exempel genom gravitation, när regnvatten rinner genom floder till havet, eller drivs av solen genom avdunstning från havet till moln och tillbaka som regn eller snö.

Vid hanteringen av detta kretslopp infogar vi den mänskliga aktiviteten i denna naturliga cykel. Vi behöver lagra och använda vatten på olika platser som våra hushåll, inom jordbruk och industri, men också för fritids- och miljöaktiviteter. Vattentekniken syftar till att tillhandahålla säkert och rent vatten, och handlar både om att tillhandahålla infrastruktur för vattenlagring och distribution, som med vatten- och avloppsrening.

Vid behandling förbättras vattnets kvalitet för att göra det antingen lämpligt som dricksvatten för hushåll eller lämpligt för jordbruk och industribruk. Det använda avloppsvattnet renas för att göra det rent från föroreningar och tillgängligt för återanvändning i vattnets kretslopp. Rening av avloppsvatten inkluderar flera metoder som kemisk rening, användning av bakteriella och biologiska processer och desinfektionsmetoder. Ändå innehåller det renade vattnet skadliga ämnen som ofta återförs till naturen och till vattnets kretslopp.

Idag finns det lokala alternativ till centraliserade avloppsledningar och reningar, där avloppsvatten kan renas nära källan och därför agera mer som en resurs i ett lokalt system i nära samverkan med vattnets kretslopp, snarare än ett problem som ska behandlas på annat håll. Lokala lösningar gör också användarna mer delaktiga och ökar deras medvetenhet om vikten av ett medvetet och respektfullt utnyttjande av våra begränsade vattenresurser.

Kontakta oss för mer information.

smallsky

Ett eget privat avloppssystem … ?

Det kan finnas många olika anledningar till att välja att investera i en egen vattenreningsanläggning. Den mest uppenbara anledningen är att det inte finns något annat alternativ till hands, när det inte finns något kommunalt system för dricksvatten eller avloppshantering utanför stadsplanerat område. Men även i mer urbana zoner med alla typer av servisledningar i närheten av din tomt kan det finnas många anledningar att tänka i termer av din egen installation.

Vatten är en alltmer knapp resurs med återkommande ransoneringar och bristande kvalitet inom vissa områden och många avloppsnät har idag allvarliga kapacitetsproblem, ibland ledar dessa till stopp som kan bero på bristande underhåll. Du kanske vill kontrollera din tillgång till vatten och din vattenanvändning. Genom att utforma ditt egen system för vattenhantering, kan du ha miljövänliga lösningar som gör värdefullt vatten och näringsämnen tillgängligt för din bostad, trädgård jordbruk, uppgraderar vattenkvaliteten och minskar din förbrukning i ett slutet vattenkretslopp, vilket gör dig mindre beroende av yttre system.E